O projektu

„Online-kurzy
pro přeshraniční výuku dějepisu“

v oblasti Euroregionu

BAVORSKÝ LES - ŠUMAVA - DOLNÍ INN


Prof. Dr. Thomas Frenz
Profesura pro pomocné vědy historické
Univerzita Passau

Centrum pro vzdělávání pedagogů a odbornou didaktiku
Univerzita Passau

Historický ústav Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

 Partnerské univerzity a ústavy:

 

... ....

Historický ústav Jihočeské univerzity České Budějovice, Centrum pro vzdělávání pedagogů a odbornou didaktiku, Osher Map Library and Smith Center for Cartographic Education, Univerzita Vídeň,
Státní knihovna Berlín Oddělení map, Bavorská státní knihovna Oddělení map a obrazových dokumentů, Bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam.


Myšlenka

Proč právě pomocné vědy historické?

Ve školních lavicích uvnitř nově vytvořených evropských hranic vyrůstá první generace žáků a žákyň, kterým byl již dnes svěřen náročný a zodpovědný úkol - psát novou kapitolu dějin sjednocené Evropy. Tyto „budoucí dějiny“ jsou ale pokračová-
ním těch uplynulých – a ty se do značné míry nesou v duchu národnostního smýšlení. Výuka dějepisu na školách často přejímá tuto strukturu teritoriální odlišnosti, a probírá historii různých zemí a kulturních oblastí v oddělených celcích.
Výjimku mezi historickými disciplínami tvoří pomocné vědy historické, které jsou nástrojem pro práci s historickými prameny, a národnostně neutrální přístup k dějinám je jejich charakteristickou vlastností a bežnou praxí. Chápání dějin se tak může prostřednictvím pomocných věd historických nejen oprostit od bezprostřední vazby na národní hranice, ale může dokonce přispět k jejich stírání.
Snahou o realizaci této myšlenky, která vzešla od Prof. Frenze a Prof. Seiberta (Univerzita Passau) jsou „Online-kurzy pro přeshraniční výuku dějepisu". Euroregion Bayerischer Wald-Šumava-Unterer Inn má být oblastí, které bude věnován první z těchto kursů. Nabízí se tak nejen jedinečná možnost předat dětem a mladistvým více vědomostí o jejich domovském regionu, ale také myšlenku, že tento region zdaleka nemusí končit na státní hranici.

Základ projektu

 • Rozšíření EU: návrat k dřívejšímu nadnárodnímu pojetí hranic
 • Zprostředkování historických událostí v rámci výuky dějepisu s využitím historického výzkumu a pomocných historických věd
 • Euroregion Bayerwald-Šumava-Unterer Inn jako modelová oblast (jednotný historický vývoj)
 • Cíl: obsáhlý výzkum o historické oblasti dnešního Euroregionu a užití jeho poznatků ve výuce (na školách a univerzitách)

Koncepce projektu

Záměr projektu není jen zprostředkování dějin mládeži. Jeho základem je stejně tak i myšlenka, že regionální a zároveň mezinárodní přístup muže přispet k podpoře myšlenek a principů Evropské unie, aniž by ztratil ze zřetele jedinečnost konkrétní oblasti.
Cílem a obsahem projektu je jednak fundované a dobře srozumitelné akademické využití ruzných oblastí pomocných věd historických s důrazem na regiony a historické prostory. Zároveň je naším záměrem vypracování výukových modulů a materiálu pro potřebu škol i široké veřejnosti. Tyto materiály se nejsou vhodné pouze pro výuku dějepisu, ale stejne tak i pro vlastivědu a společenskovední předmety pro žáky všech ročníků.

Při koncepci Online kurzů se soustředíme především na pedagogická propojení (link, odkaz) různých materiálů, abychom umožnili jejich optimální využití zároveň pro učitele i pro žáky, kteří samostatně hledají informace. Prezentace kurzů na internetu otevírá virtuální přístup všem uživatelům – děti navštěvující 3. a 4. třídu stejně jako středoškoláci či vysokoškolští studenti by měli najít pro sebe odpovídající úroveň, aniž by byli omezeni na jim vyměřené „šuplíkové znalosti“. Tak chceme budit zájem a podporovat radost ze samostatného zkoumání a kladení otázek.

Výstavba projektu – počáteční fáze

 • Srovnání bavorských a českých učebních osnov
 • Navázání kontaktu se školami (všech typů) pro pilotní zkoušku projektu v oblasti Euroregionu
 • Vytvoření rámcových plánů vycházejících ze srovnání osnov pro jednotlivé výukové celky
 • Navžení výukových modulů (použitelné pro všechny typy škol)
 • Realizace výukových modulů formou webových stránek (později také na CD-Rom)

EUREGIO

Euroregion

Učební materiály bychom chtěli zpracovat především tak, aby školy v konkrétním historicky provázaném regionu, jako je například Euroregion Bayerischer Wald-Šumava-Unterer Inn, mohly pracovat se stejnými materiály, a mohlo tak být přispeno k posílení regionální identity nad rámec národních a jazykových hranic.

www.phil.uni-passau.de/histhw/tutcarto/euregio/index.htm

Partnerské univerzity a ústavy:
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (Česká republika)
Státní knihovna Berlín - Oddělení map (Německo)
Bavorská státní knihovna - Oddělení map a obrazových dokumentů (Německo)
Univerzita Vídeň (Rakousko)


„Pomocné vědy historické” a jejich dílčí obor „historická kartografie“

Obor “pomocné vědy historické“ poskytuje nástroje, s jejichž pomocí je možno vyhodnocovat historické prameny. V oblasti historické kartografie jsou zkoumány především rozdílné formy zobrazení, jejich obsahové a regionální zameření, stejně jako i záměry výrobců map. Dnešní představa „dějinného prostoru“ se významným způsobem odvíjí od pokusů o nastolení normy v 19. století a jejich obrazných provedení ve formě map a národního teritoriálního rozdělení Evropy na počátku 20. století. Pro pochopení aktuálních, např. evropských politických souvislostí, je znalost historických kořenu našich představ teritoriálně ohraničených národních států nezbytná.

Příklad
Učební plán: Územní dělení ve středověku

 • Mapy knížecího biskupství Passau a sousedících panství
 • Propojení kartografie s ostatními oblastmi pomocných věd historických (diplomatika,numismatika, heraldika, a.j.)
 • Zpracování materiálu
  potom:
 • Cílené využití učiteli ve výuce na školách
 • Nabídka pro žáky k samostudiu
 • Využití na univerzitách (katedry, studenti)
 • Prubežná aktualizace (rozšíření materiálu, výměna zkušeností)

Koordinace projektu

Centrum pro vzdělávání pedagogů a odbornou didaktiku na Univerzitě Passau
se mimo jiné specializuje na budování komunikační a kooperační sítě mezi vysokoškolským systémem a sítí základních a středních škol, a také na vývoj a použití nových teorií a modelu z oblasti vysokoškolské didaktiky. Jeho cílem je nabízet učitelkám a učitelům zajímavé možnosti doplňkového a rozšiřujícího vzdělání a aktuální témata pro výuku, čímž je možnédosáhnout vzájemného prolínání teorie a praxe. Více zde:
www.uni-passau.de/zlf/zentrum/brosch1.pdf

Profesura pro pomocné vědy historické
Za koordinační a odbornou stránku projektu zodpovídá Prof. Frenz (pomocné vědy historické)
www.phil.uni-passau.de/frenz

Kontakt

Projekt „Online-kurzy“

Prof. Dr. Frenz,
email: frenz01@pers.uni-passau.de
+49/(0)851/509-2604/-2835

Můžete se obrátit také na koordinátory projektu:

Adéla Jurečková (Euroregiony)
George Carhart (Historická kartografie)
Tel.: +49 (0)851/509-2859,
email: jureck01@stud.uni-passau.de
george.carhart@uni-passau.de
Innstraße 40, D-94032 Passau

Poslední aktualizace: 24.10.05